​نشانی ​تلفن تماس
تهران- کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری) - روبروی سایپا دیزل- شماره 140​

نشانی اینترنتی

                                 info@emdadsaipa.com   
 • مرکز تماس ودرخواست امداد :02184444-096550      
  • تماس با واحدهای شرکت: 02182222      
   • روابط عمومی:02182222670      
       • کانتر فروش:02184444     ​​

​​​
​​​